User Image
کاور را بکشید به سمتی که دوست دارید و تنظیمش کنید
×

جزئیات

  • مونث

  • 1968/08/13

  • زندگی میکند در جمهوری اسلامی ایران

×

جزئیات

  • مونث

  • 1968/08/13

  • زندگی میکند در جمهوری اسلامی ایران

خدایا ساده از خطاهایم بگذر
همانگونه که ساده از آرزوهایم گذشتی