×

Details

ما بر سر آن کوچه
که افتاد گذارت؛

یک شهر
گواه است
که مردانه نشستیم...

  • Male

  • -0001/11/30

  • Located in sari

×

Details

ما بر سر آن کوچه
که افتاد گذارت؛

یک شهر
گواه است
که مردانه نشستیم...

  • Male

  • -0001/11/30

  • Located in sari

حالمان بد شده بود از تِمِ تعطیلی ها
زلزله، دود، نفس، مرگ، عزا ، خاک، هوا

تو ببار ای سبب کِیف دبستانی ها
تا که تعطیل شود دکّه ی اخبار عزا

image

آغوشِ توبرای زمستان من بس است

من زیرِ بارِ هیچ بهاری نمی روم...

image

در من
آدم برفی ای ست
که عاشق آفتاب شده ..
و این خلاصه ی همه داستان های عاشقانه جهان است....

image

شهید بهشتی: مادامی که در جامعه در یک سو گرسنه بیچاره از سرما بلرزد و در سوی دیگر متنعمان برخوردار از همه چیز باشند، این جامعه لجن است، تمام چهره‌اش را با #قرآن بپوشانید، باز #لجن است

image