بهم زمان بدیم

برگی از دل نوشته ها و تجربیات شخصی من

Posted January 1,2018 in Other.

hediyeh1983
3 Friends 271 Views

و تو ای پسر دیروز نباید انتظار خانم ترین و کدبانوترین خانم دنیا را داشته باشی

نباید با جنگ و ستیز نباید با دعوا و قهر و نباید با خشونت حرفهاتو بزنی
باید بهم زمان بدید تا اونهم خودشو پیدا کنه تویی که ایراد میگیری تو هم باید خودتو درست کنی
ازدواج یعنی گذشتن از همه چیزهایی که دلت میخواد و باور تمام چیزهایی که داری 
ازدواج یعنی ساختن هرچه بهتر زندگی با تمام داشتن های موجود نه طالب افسانه ها باشید نه طالب رویاها
بهم زمان بدید تا پسر دیروز بتونه مرد کامل پدر خوب و پدربزرگ خوب بشه اون باید با زمان و دانش خودشو کامل کنه
بهم زمان بدید تا دختر دیروز زن کامل بشه مادر خوب و دو فردای دیگه مادربزرگ خوب و مهربون
مهربون باشید و عجله نکنید
وقت طلاست امانه برای هر تکاملی
بهم در تکامل یاری برسانید
فقط متقاضی نباشید
ازدواج کردی تا کسیو خوشبخت کنی 
تا به زندگی او رنگ و بو دهی
نیامدی که همه چیز حاضر و آماده برایت باشد 
اگر چنین میخواستی خب خانه پدرت می ماندی
پس صبور باش و گذشت کن
.
تندرست و دلارام باشید

hediyeh1983 Articles

Recent

Recent Articles From: hediyeh1983

Popular

Popular Articles From: hediyeh1983

Read more

People and Nations
December 12, 2017 | 215 Views

Other
October 10, 2018 | 118 Views

Economics and Trade
November 11, 2017 | 267 Views

Movies & Animation
November 11, 2017 | 1162 Views

Science and Technology
November 11, 2017 | 234 Views