1 year ago - Translate

وقتي زندگي صد دليل براي گريه به تو ميده، بهش نشون بده که هزار دليل براي لبخند زدن داري.

image