User Image
کاور را بکشید به سمتی که دوست دارید و تنظیمش کنید
×

جزئیات

گرداننده ی وب پیج های زمین شناخت 2017

 • مذکر

 • 1989/04/12

 • کار میکند در Self employed

 • زندگی میکند در جمهوری اسلامی ایران

 • قرار دارد در تهران

 • وب سایت https://t.me/infogeology

×

جزئیات

گرداننده ی وب پیج های زمین شناخت 2017

 • مذکر

 • 1989/04/12

 • کار میکند در Self employed

 • زندگی میکند در جمهوری اسلامی ایران

 • قرار دارد در تهران

 • وب سایت https://t.me/infogeology